Algemeen

Neboplus is een gevestigde naam in Barneveld en omstreken. Al decennia lang en daar zijn we met elkaar trots op. Neboplus is een woonzorgcentrum met een christelijke identiteit en biedt veel vormen van wonen en zorg onder één dak op zowel haar bekende locatie Nebo in Barneveld als op twee te openen locaties in de regio. Dat doen we in en vanuit warme en sfeervolle huizen, met open deuren naar de omgeving. 

Neboplus kenmerkt zich door warmte en kleinschaligheid. De afgelopen jaren zijn veel zorgcentra gefuseerd. Neboplus kiest er bewust voor - nu en ook straks - om klein te blijven. Om de lijnen kort te houden, zodat we elkaar kennen en de intieme sfeer behouden. Tegelijkertijd willen we vanwege de groeiende vraag naar betaalbare en geschikte woningen voor ouderen, als ondernemende organisatie, aansluiten bij wat nodig is. Met als resultaat de bouw van een tweede locatie: Het Voorthuis in Voorthuizen (geplande opening winter 2022/2023). Een nieuwe locatie, maar met dezelfde vertrouwde open cultuur en warme aandacht voor de bewoner!  

 

 Missie

Het doel van Neboplus is het bieden van huisvesting, verzorging en verpleging aan ouderen in de gemeente Barneveld en omstreken. We willen dit doel bereiken door het stichten, het in stand houden en exploiteren van meerdere woonzorgcentra en/of woningen voor ouderen, en door het aanbieden van voorzieningen die het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen..

Visie

Wij gaan ervanuit dat ieder mens uniek en waardevol is, ongeacht de levensfase waarin iemand zich bevindt. Dat betekent dat we bewoners zoveel mogelijk ruimte geven en niet onnodig vrijheid ontnemen. Door aan te sluiten bij wat iemand nog wel kan en dat te versterken, verschuift het accent van de beperking naar het ervaren van zin in het leven.

We willen ondernemend en creatief zijn in het steeds opnieuw vinden van een oplossing die bij de bewoner past. Ook vinden we het belangrijk dat familie, vrienden en vrijwilligers samen met ons om de bewoner heen staan en dat wij elkaar aanvullen. Iedereen draagt bij aan het welbevinden van de bewoners. Zo staan we als gemeenschap om elkaar en de bewoners heen, gelovend dat elk leven het waard is om geleefd te worden.

Identiteit

Neboplus is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan vanuit de hervormde gemeenten in Barneveld. De protestants-christelijke identiteit wordt bij Neboplus gekoesterd en is vertaald naar een ‘identiteitsbewijs’, waarin is verwoord hoe we hier in het hier en nu elke dag opnieuw inhoud aan willen geven. 

Voor dit identiteitsbewijs klik hier.

 

De kernwaarden: ‘samen, waarde(n)vol, ondernemend’

De kernwaarde ‘samen’ verwijst naar de opdracht van God om als mensen elkaar lief te hebben en te dienen. Door met onze medewerkers, vrijwilligers, familie en een eventueel kerkelijk verband een netwerk te vormen rondom de bewoner, doen we het echt samen.‘Samen’ verwijst óók naar de goede samenwerking die we op de werkvloer willen bevorderen. Collegialiteit, openheid en loyaliteit zijn hierin belangrijke thema’s.

De kernwaarde ‘waarde(n)vol’ verwijst ook naar de identiteit, door de woordspeling met ‘waarden’. Deze kernwaarde verwijst naar onze identiteit , maar het verwijst ook naar alles wat van waarde is in materiële als in lichamelijke en geestelijke zin. Een waardevolle dag hebben, zinvol werk doen, goed financieel beheer en rentmeesterschap bijvoorbeeld. En elkaar op waarde schatten, als collega, vrijwilliger, familielid, bewoner, bezoeker.
De kernwaarde ‘ondernemend’ staat voor ontwikkelingsgerichtheid en gerichtheid naar buiten. We staan middenin de samenleving en willen een open organisatie zijn. Ook zullen we, vanuit onze wens om zelfstandig te blijven, steeds kijken naar kansen en mogelijkheden om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de zorgsector.
De opening in de winter van 2022/2023 van onze nieuwe locatie Het Voorthuis - een uniek woonzorgconcept voor meerdere generaties onder één dak - is daar een mooi voorbeeld van. Op termijn volgt een derde locatie in een locatie in de regio.

Bestuur en medezeggenschap

Neboplus is een overzichtelijke organisatie en houdt van korte lijnen en handige besluitvorming. Er is een Raad van Bestuur en een managementteam. Samen met de ondersteunende diensten creëert het managementteam optimale ruimte voor de werkvloer. Elk team heeft een coördinator die zelf meewerkt op de werkvloer. Het beloningsbeleid van de medewerkers is conform de CAO VVT. Voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt ook de WNT toegepast.

Lees hier beleid onkostenvergoeding

Het managementteam heeft samen met de bestuurder als uitgangspunt geformuleerd voor haar eigen functioneren: “Wij zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van de verbinding met de ander is, die bepaalt of beleid tot z’n recht komt. Daarom hechten we aan de Neboplus ‘we lossen het samen op-mentaliteit’. Door reflectie en een open houding willen we blijven leren en ontwikkelen. Managementteamleden willen bijdragen aan de gemeenschap van Neboplus door loyaliteit, collegialiteit en een mensgerichte en participerende leiderschapsstijl.”
De Raad van Bestuur en het managementteam bestaan uit de volgende personen:

 • Eunice van Zomeren, voorzitter Raad van Bestuur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Willine van Hooidonk, manager Zorg en Welzijn, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Jeroen de Visser, manager Facilitair Bedrijf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Peter Klop, manager Advies en Behandeling, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Jacco Verboom, manager Bedrijfsvoering, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eunice van Zomeren
Willine van Hooidonk
Jeroen de Visser
Peter Klop
Jacco Verboom

Lees in dit interview meer over de visie van de bestuurder

Organogram Neboplus

Raad van Toezicht

Neboplus heeft de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017 in haar organisatie toegepast en geïmplementeerd in haar statuten, reglementen en werkwijze. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties van Neboplus via haar reguliere overleggen met de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsorganen. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben in een informatieprotocol vastgelegd in welke situaties de bestuurder informeert. De Raad van Toezicht neemt in haar vergaderingen kennis van het functioneren van de organisatie en via het bijwonen van de vergaderingen van medezeggenschapsorganen. De Raad van Toezicht waarborgt haar deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan door frequent scholing te volgen en zich aan te sluiten bij een netwerkverband van Raden van Toezicht. Jaarlijks is een evaluatie van het eigen functioneren van de toezichthouders.
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld acht keer per jaar, meestal (deels) in aanwezigheid van de bestuurder. De externe accountant is op verzoek van de toezichthouders aanwezig voor de bespreking van de managementletter en de jaarrekening.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Naam / Datum benoeming

 • Drs. G.J. van Silfhout (uiterst links) / 01-01-2016
 • Mevrouw E.F.W. Kleijer MSc, voorzitter sinds maart 2019 (vooraan links) / 01-01-2014
 • Mevrouw J.M. de Man - van Ginkel PhD (2e van links) / 01-01-2021
 • Mevrouw ir. M.A. Zeelen (achteraan 2e van rechts) / 01-01-2021
 • Mevrouw G.R. Post-van Laar (vooraan rechts) / 01-01-2015
 • De heer J.D. van de Pol (uiterst rechts) / 01-01-2018

Cliënttevredenheid

Een keer per jaar voert Neboplus een cliëntervaringsmeting uit. In de CQ-meting Neboplus 2020 kunt u lezen hoe de cliënten de zorg- en dienstverlening ervaren in Neboplus.
In de PREM tevredenheidsmeting kunt u lezen hoe de cliënten die thuiszorg ontvangen van Neboplus de zorg- en dienstverlening ervaren.
Zorgkaart Nederland (widget)

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandNeboplus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk waarderingen of plaats een waardering

Via Zorgkaart Nederland kunt u laten weten wat u van Neboplus vindt.

De cliëntenraad

Neboplus vindt het belangrijk dat cliënten de ruimte krijgen om mee te denken over het beleid en het bestuur. De cliëntenraad gaat eens per twee maanden in gesprek met de bestuurder. De raad komt met goede ideeën en praat mee over allerlei zaken, zoals de financiën en het beleid van de organisatie.
De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

 • Mevrouw E. van de Bovenkamp, voorzitter (midden achteraan)
 • De heer G. Bloemendal
 • Mevrouw M.J.P. van der Knokke - Gootjes (vooraan midden)
 • Mevrouw E. van den Brink- van Doorn (uiterst rechts)

De cliëntenraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Mirjam Barth (Achteraan links).De cliëntenraad is te bereiken op het volgende adres: Neboplus wonen en zorg - t.a.v. cliëntenraad. Johan de Wittlaan 12 / 3771 HP Barneveld of neem contact op.

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen Neboplus. Zij bestaat uit medewerkers die namens alle collega’s overleg voeren met de bestuurder over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Het instellen van een ondernemingsraad is verplicht volgens de Wet op de Ondernemingsraden.

Per januari 2021 heeft de OR de volgende samenstelling:

 • Mathilda Mulder (voorzitter) (rechtsvoor)
 • Hannie van Asselt (vice-voorzitter) (rechtsachter)
 • Janneke Groeneveld (2de van linksachter)
 • Trudy Hogendoorn (niet op foto)
 • Tera Klok (uiterst links)
 • Marijke Lokhorst (links vooraan)
 • Andres Peters (tweede van rechtsachter)
 • Mirjam Barth (ambtelijk secretaris) (midden achter)

De ondernemingsraad is te bereiken op het volgende adres: Neboplus wonen en zorg - t.a.v. cliëntenraad. Johan de Wittlaan 12 / 3771 HP Barneveld of via de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. Neem contact op.

Visie op kwaliteit

Neboplus hanteert het uitgangspunt ‘goede zorg is zorg die aansluit bij de bewoner’. Dat geldt ook voor kwaliteit. Kwaliteit gaat over deskundigheid, veiligheid en verantwoorde zorg. Dat is bijvoorbeeld vastgelegd in de Kwaliteitskaders voor Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging, die Neboplus hanteert. Maar net zo goed gaat kwaliteit over wat wij voor een bewoner kunnen betekenen en hoe die bewoner dat zelf ervaart. Daar sluiten wij op aan door regelmatig de tevredenheid te toetsen en door certificering via kwaliteitskeurmerk PREZO.
PREZO gaat uit van de landelijk geldende eisen voor goede zorg. Via onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald. Met het keurmerk laat Neboplus zien dat haar cliënten tevreden zijn en dat we verantwoorde zorg bieden die voldoet aan de landelijke eisen.

Kwaliteitsplan

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. In het kwaliteitsverslag van het voorgaande jaar verantwoorden we ons over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit.
Kwaliteitsplan 2021
Kwaliteitsverslag 2020

Jaarrekening

Hieronder kunt u de (verkorte geconsolideerde) jaarrekening van de Hervormde Stichting tot verzorging van ouderen ‘Neboplus’ inzien. Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verplicht deze gegevens op het internet te publiceren. Het RSIN-nummer is: 002850205
jaarrekening Neboplus 2020 

Neboplus en duurzaamheid

Neboplus staat middenin de samenleving en draagt graag bij aan de wereld om haar heen. Neboplus is zuinig op de aarde en wil de aarde niet minder mooi achterlaten voor volgende generaties. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid en stemmen ons beleid en duurzame bedrijfsvoering er zoveel als mogelijk op af.
Duurzaam ondernemen is dan ook terug te vinden in diverse bedrijfsonderdelen. Denk hierbij aan stroomopwekking door gebruik te maken van een groot aantal zonnepanelen. Daarnaast kent ons inkoopbeleid een duurzaam karakter: wij werken - indien mogelijk - met geselecteerde partners die ook werken aan verduurzaming. Hiernaast heeft Neboplus recent een duurzaamheidsonderzoek laten uitvoeren samen met Woningstichting Barneveld. Met de voorgestelde maatregelen sluiten wij aan op verdere ambities in verduurzaming vervangen van alle CV-ketels. Tot slot, als ondernemende organisatie is Neboplus volop in ontwikkeling. Bij de nieuwbouw van onze twee nieuwe woonzorglocaties wordt volledig energieneutraal gebouwd

Vrienden van Neboplus

De overheid betaalt niet alle welzijnsactiviteiten van Neboplus. Stichting Vrienden van Neboplus springt financieel bij en ondersteunt mooie initiatieven die ten goede komen aan onze bewoners.

De afgelopen jaren hebben ‘onze vrienden’ het volgende gerealiseerd:

 • Airco in restaurant de Meent
 • Silverfit fiets
 • Kunstkerstbomen en sfeerverlichting
 • Liedbundels voor de samenzang bij weeksluitingen
 • Buitenmeubilair afdeling kleinschalig wonen
 • Gevarieerde activiteitenbox voor bewoners

 

Deze initiatieven zijn alleen mogelijk met de hulp van betrokken mensen rond Neboplus. Met een gift of legaat helpt u onze bewoners. U kunt uw gift of legaat storten op:
NL30 ABNA 0923 5434 22 ten name van ‘Vrienden van Neboplus’ in Barneveld.
Meer informatie?
Wilt u graag in gesprek met de Stichting Vrienden van Neboplus? Neem contact op of maak een afspraak via (0342) 411 811. Uw reactie is van harte welkom.

Stichting ‘Vrienden van Neboplus’ is een ANBI-instelling
Uw gift is aftrekbaar van de belasting
RSIN-nummer: 8017.68.834
Postadres: Wethouder Zandbergenlaan 32, 3771 KV Barneveld
Bestuurssamenstelling: B. Roggeveen (voorzitter), W. Kleijer (secretaris), H. Dorenbos (penningmeester)
Beleidsplan: Financieel bijdragen aan Neboplus – wonen en zorg
Beloningsbeleid: De stichting kent geen beloningsbeleid
Doelstelling: Financieel bijdragen aan activiteiten en projecten die het leef- en woonmilieu bevorderen en die niet door de overheid of andere instanties worden bekostigd
Geldwerving: giften, schenkingen en legaten

Onze samenwerkingspartners

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Samenwerken is absoluut een sleutelbegrip bij Neboplus. Het zit diep geworteld in het DNA van onze organisatie. Samen met professionele zorgspecialisten, mede-zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, leveranciers én andere vakkundige externe partijen zorgen we voor een volledig aanbod aan bewoners. We kijken hierbij altijd naar de menselijke maat en kiezen in de samenwerking graag voor duurzame relaties.

Neboplus werkt nauw samen met de volgende partijen: