Algemeen

Neboplus is een woonzorgorganisatie met open deuren naar de samenleving. De organisatie heeft vestigingen in Barneveld en Voorthuizen en biedt huisvesting, zorg, ondersteuning en welzijn aan ouderen. Neboplus waardeert het unieke van elk mens en gelooft tegelijk in de kracht van ‘samen’. Het biedt warme woon-/leefgemeenschappen waarin ouderen worden omringd door familie, vrienden, zorgmedewerkers en vrijwilligers. Daarbij staat waarde(n)vol leven centraal. Betrokken, professioneel en vanuit een christelijke overtuiging staan medewerkers, mantelzorgers en bewoners naast elkaar. Om samen te ontdekken wat nog wél kan. 

Wij willen ouderen helpen perspectief te blijven zien; door plezier, zin in het leven, betekenisvolle relaties, vanuit Gods liefde. Ervaren dat je de moeite waard bent, ook al ben je ouder, kwetsbaarder en afhankelijker geworden.

De huizen van Neboplus, Nebo in Barneveld en Het Voorthuis in Voorthuizen, staan midden in de samenleving en kenmerken zich door warmte en openheid. We benutten graag de kansen en mogelijkheden om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de zorgsector. 

Neboplus wil warm en open blijven. Bij iedere afweging die we maken, staat dat voorop. Zo waarborgen wij perspectiefrijke zorg voor de toekomst. Daar zetten we ons graag voor in.    

 

Missie

Het doel van Neboplus is het bieden van huisvesting, verzorging en verpleging aan ouderen in de gemeente Barneveld en omstreken. We willen dit doel bereiken door het stichten, het in stand houden en exploiteren van meerdere woonzorgcentra en/of woningen voor ouderen, en door het aanbieden van voorzieningen die het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen..

Visie

Wij waarderen het unieke van elk mens en geloven tegelijk in de kracht van samen. Daarom vormen wij woonleefgemeenschappen waarin ouderen worden omringd door familie, vrienden en vrijwilligers. Onze medewerkers ondersteunen de bewoners. Daarbij staat niet de beperking, maar waarde(n)vol leven centraal. 

Identiteit

Neboplus is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan vanuit de hervormde gemeenten in Barneveld. De protestants-christelijke identiteit wordt bij Neboplus gekoesterd en is vertaald naar een ‘identiteitsbewijs’, waarin is verwoord hoe we hier in het hier en nu elke dag opnieuw inhoud aan willen geven. 

Voor dit identiteitsbewijs klik hier.

 

De kernwaarden: ‘Samen, Waarde(n)vol, Ondernemend’

Uit onze missie, visie en identiteit heeft Neboplus als kernwaarden gekozen:

 • Samen - Wij, medewerkers en vrijwilligers, werken graag samen met familie en ketenpartners
 • Waarde(n)vol - Wij koesteren onze identiteit, cultuur en kwaliteit 
 • Ondernemend -  Wij denken in kansen en zijn een open organisatie

Onze locatie Het Voorthuis - een uniek woonzorgconcept voor meerdere generaties onder één dak - is een mooi voorbeeld van een ondernemende organisatie. Op termijn hopen we nog een derde locatie in de regio te openen.

Lees hier meer over ons Meerjarenbeleidsplan 2022-2025

 

Familieparticipatie

Vanuit onze kernwaarden ‘samen, waardenvol’ herkent Neboplus nadrukkelijk het belang van familiebanden. We streven dan ook naar een zo goed mogelijke afstemming tussen bewoner, familie en zorgprofessional. Neboplus nodigt familie hartelijk uit om samen invulling te blijven geven aan de zorg rondom hun naaste, zowel in relationele zin als in hun zorgrol. We zijn ervan overtuigd dat het voor zowel de bewoner als familie waardevol is om van betekenis te mogen zijn voor elkaar en samen herinneringen toe te voegen aan hun gedeelde levensgeschiedenis. Wilt u meer weten? Vraag het ons.

Bestuur en medezeggenschap

Neboplus bestaat uit een overzichtelijke organisatie en houdt van korte lijnen en handige besluitvorming. Er is een Raad van Bestuur en een managementteam. Samen met de ondersteunende diensten creëert het managementteam optimale ruimte voor de medewerkers. Elk team heeft een coördinator die zelf meewerkt op de werkvloer. Het beloningsbeleid van de medewerkers is conform de CAO VVT. Voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt ook de WNT toegepast. Lees hier ons beleid omtrent onkostenvergoeding.

Het managementteam heeft samen met de bestuurder een uitgangspunt geformuleerd voor haar eigen functioneren:

“Wij zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van de verbinding met de ander is, die bepaalt of beleid tot z’n recht komt. Daarom hechten we aan de Neboplus ‘we lossen het samen op-mentaliteit’. Door reflectie en een open houding willen we blijven leren en ontwikkelen. De managementteamleden willen bijdragen aan de gemeenschap van Neboplus door loyaliteit, collegialiteit en een mensgerichte en participerende leiderschapsstijl.”


De Raad van Bestuur en het managementteam bestaan uit de volgende personen:

 • Irna Hoiting, voorzitter Raad van Bestuur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Willine van Hooidonk, manager Zorg en Welzijn, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Folkert Jans, manager Het Voorthuis, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Jeroen de Visser, manager Facilitair Bedrijf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Jacco Verboom, manager Bedrijfsvoering, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Irna Hoiting
Irna Hoiting
Willine van Hooidonk
Willine van Hooidonk
Jeroen de Visser
Jeroen de Visser
Jacco Verboom
Jacco Verboom
Folkert Jans
Folkert Jans

 

Organogram Neboplus

Organogram afbeelding

 

Raad van Toezicht

Neboplus heeft de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017 in haar organisatie toegepast en geïmplementeerd in haar statuten, reglementen en werkwijze. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties van Neboplus via zijn reguliere overleggen met de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsorganen. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben in een informatieprotocol vastgelegd in welke situaties de bestuurder informeert. De Raad van Toezicht neemt in zijn vergaderingen kennis van het functioneren van de organisatie en via het bijwonen van de vergaderingen van medezeggenschapsorganen. De Raad van Toezicht waarborgt zijn deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan door frequent scholing te volgen en zich aan te sluiten bij een netwerkverband van Raden van Toezicht. Jaarlijks is een evaluatie van het eigen functioneren van de toezichthouders.
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld acht keer per jaar, meestal (deels) in aanwezigheid van de bestuurder. De externe accountant is op verzoek van de toezichthouders aanwezig voor de bespreking van de managementletter en de jaarrekening.

In deze toezichtvisie van de Raad van Toezicht van Neboplus beschrijft de RvT hoe en waarop toezicht wordt gehouden.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

New item

Naam / Datum benoeming; van links naar rechts, van boven naar beneden:
Chris Tijman (26-04-2023), Margreet Zeelen (01-01-2021), Jan Dirk van de Pol (01-01-2018),
Janneke de Man-van Ginkel (voorzitter, 01-01-2021), Johan Hollebrandse (22-1-2024).

Cliënttevredenheid

Een keer per jaar voert Neboplus een cliëntervaringsmeting uit. In de Uitkomst cliëntenonderzoek kunt u lezen hoe de cliënten de zorg- en dienstverlening ervaren in Neboplus.
In de PREM tevredenheidsmeting  kunt u lezen hoe de cliënten die thuiszorg ontvangen van Neboplus de zorg- en dienstverlening ervaren.
Ook is er een cliëntenonderzoek dagopvang uitgevoerd. 

Via Zorgkaart Nederland kunt u laten weten wat u van Neboplus vindt.

De cliëntenraad

Neboplus heeft medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Sinds 2023 is dit voor bewoners en cliënten van Neboplus ondergebracht in een centrale cliëntenraad (CCR), een lokale cliëntenraad (LCR) voor het woonzorgcentrum Nebo. Eind 2023 is er ook een lokale cliëntenraad (LCR) geïnstalleerd in Het Voorthuis in Voorthuizen.

De leden van de CCR en LCR behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners, cliënten en/of hun mantelzorgers en familieleden.

 • Leden van de LCR zijn:
  Lize van de Bovenkamp (voorzitter, op de foto linksboven), Sonja Rippen, (rechtsboven)
  mevrouw Van den Brink (linksonder), mevrouw Van der Knokke (rechtsonder)

     

LCR combi portret

 

 • Leden van de CCR zijn v.l.n.r. Gert Bloemendal, Jan Kooij en Sonja Rippen. 

       
  New item
   


De cliëntenraad is te bereiken op het volgende adres: Neboplus Wonen en Zorg - t.a.v. cliëntenraad. Johan de Wittlaan 12 - 3771 HP Barneveld of neem contact op.

De brochure van de cliëntenraad leest u hier

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen Neboplus. Zij bestaat uit medewerkers die namens alle collega’s overleg voeren met de bestuurder over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Het instellen van een ondernemingsraad is verplicht volgens de Wet op de Ondernemingsraden.

Per januari 2024 heeft de ondernemingsraad de volgende samenstelling:

 • Tera Blotenburg
 • Reiny van Doornik
 • Anita Sels
 • Janneke Groeneveld
 • Marijke Lokhorst
 • Lieneke Bomhof
 • Janneke Hendriks
 • Erna van Suijdam
 • Andres Peters

De ondernemingsraad is te bereiken op het volgende adres: Neboplus wonen en zorg - t.a.v. cliëntenraad. Johan de Wittlaan 12 - 3771 HP Barneveld. Neem contact op.

Visie op kwaliteit

Neboplus hanteert het uitgangspunt ‘goede zorg is zorg die aansluit bij de bewoner’. Dat geldt ook voor kwaliteit. Kwaliteit gaat over deskundigheid, veiligheid en verantwoorde zorg. Dat is bijvoorbeeld vastgelegd in de Kwaliteitskaders voor Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging, die Neboplus hanteert. Maar net zo goed gaat kwaliteit over wat wij voor een bewoner kunnen betekenen en hoe die bewoner dat zelf ervaart. Daar sluiten wij op aan door regelmatig de tevredenheid te toetsen en door certificering via kwaliteitskeurmerk PREZO.
PREZO gaat uit van de landelijk geldende eisen voor goede zorg. Via onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald. Met het keurmerk laat Neboplus zien dat haar cliënten tevreden zijn en dat we verantwoorde zorg bieden die voldoet aan de landelijke eisen.

Kwaliteitsplan

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. In het kwaliteitsverslag van het voorgaande jaar verantwoorden we ons over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit.

Kwaliteitsplan 2024

Kwaliteitsverslag 2023

Jaarrekening

Hieronder kunt u het Bestuursverslag 2023 inclusief jaarrekening van Neboplus inzien. Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verplicht deze gegevens op het internet te publiceren. Het RSIN-nummer is: 002850205

Bestuursverslag 2023 inclusief jaarrekening

Neboplus en duurzaamheid

Neboplus staat middenin de samenleving en draagt graag bij aan de wereld om haar heen. Neboplus is zuinig op de aarde en wil de aarde niet minder mooi achterlaten voor volgende generaties. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid en stemmen ons beleid en duurzame bedrijfsvoering er zoveel als mogelijk op af.
Duurzaam ondernemen is dan ook terug te vinden in diverse bedrijfsonderdelen. Denk hierbij aan stroomopwekking door gebruik te maken van een groot aantal zonnepanelen. Daarnaast kent ons inkoopbeleid een duurzaam karakter: wij werken - indien mogelijk - met geselecteerde partners die ook werken aan verduurzaming. Hiernaast heeft Neboplus recent een duurzaamheidsonderzoek laten uitvoeren samen met Woningstichting Barneveld. Met de voorgestelde maatregelen sluiten wij aan op verdere ambities in verduurzaming vervangen van alle CV-ketels. Tot slot, als ondernemende organisatie is Neboplus volop in ontwikkeling. Bij de nieuwbouw van onze twee nieuwe woonzorglocaties wordt er volledig energieneutraal gebouwd

Vrienden van Neboplus

De overheid betaalt niet alle welzijnsactiviteiten van Neboplus. Stichting Vrienden van Neboplus springt financieel bij en ondersteunt mooie initiatieven die ten goede komen aan onze bewoners. De afgelopen jaren hebben ‘onze vrienden’ al veel mogelijk gemaakt, zie hiervoor de folder

Deze initiatieven zijn alleen mogelijk met de hulp van betrokken mensen rond Neboplus. Met een gift, schenking, legaat of collecteopbrengst van uw kerkelijke gemeente helpt u onze bewoners. U kunt uw bijdragen storten op: NL30 ABNA 0923 5434 22 ten name van ‘Stichting Vrienden van Neboplus’ in Barneveld.

Meer informatie? Wilt u graag in gesprek met de Stichting Vrienden van Neboplus? Neem dan gerust contact met ons op.

Stichting ‘Vrienden van Neboplus’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor bijdragen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.   

RSIN-nummer: 8017.68.834
Jaarrekening 2023

Adresgegevens:
Stichting Vrienden van Neboplus
Van Haersoltelaan 46, 3771 JW Barneveld
M. 06 – 21 28 66 63 en E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2023:
Harry Dorenbos (penningmeester), Eduard Luijendijk (voorzitter) en Adriaan van 't Wout (secretaris). 

 

Onze samenwerkingspartners

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Samenwerken is absoluut een sleutelbegrip bij Neboplus. Het zit diep geworteld in het DNA van onze organisatie. Samen met professionele zorgspecialisten, mede-zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, leveranciers én andere vakkundige externe partijen zorgen we voor een volledig aanbod aan bewoners. We kijken hierbij altijd naar de menselijke maat en kiezen in de samenwerking graag voor duurzame relaties.

Neboplus werkt nauw samen met de volgende partijen: