Samen een woonleefgemeenschap vormgeven - co-creatie nieuwbouw Bloemendal

Hoe ziet de huidige generatie senioren in Barneveld hun toekomstige woonsituatie? In aanmerking genomen dat er een tekort ontstaat aan financiën en personeel in de ouderenzorg? De huidige manier van wonen in woonzorglocaties zoals Neboplus, is in de toekomst onhoudbaar. Dit omdat de komende jaren het aantal ouderen enorm toe neemt, terwijl het aantal werkenden afneemt. Hoe zullen de mensen dan wonen, samenleven en op termijn hun verzorging organiseren?

In de toekomst is er in verzorgingshuizen alleen nog ruimte voor ‘medisch noodzakelijke zorg’ voor extreem kwetsbare doelgroepen. De overige diensten die nu in de  woonzorglocaties worden aangeboden, zoals wonen, welzijn, huishoudelijke hulp, zullen mensen mensen zelf gaan inkopen. 

Vanuit de gedachte ‘samen kom je verder’ heeft Neboplus het initiatief genomen om samen met een groep vitale 65-plussers en een aantal belanghebbenden te gaan bedenken hoe we toekomstbestendige woningen kunnen realiseren in de wijk Bloemendal. We noemen dit proces ‘co-creatie’. Voorlopig gaan we er vanuit dat er  tussen de 40 en 60 woningen worden gebouwd  voor 65-plussers die samen een woongemeenschap willen vormen, en naar elkaar willen omzien. Hoe het er allemaal uit komt te zien, en wat er individueel beschikbaar komt of wat gezamenlijk wordt gebruikt, zal vooraf samen worden besloten. Wel wordt er bij de bouw alvast rekening mee gehouden dat er op termijn zorg geleverd moet worden. 

Wat is co-creatie
In vijf stappen gaan we nadenken over het gedroomde ‘samenwoongebouw’. De eerste stap is op 6 maart 2023 gezet. Daarna gaan we indrukken opdoen bij een aantal goede voorbeeld-woonvormen in Nederland. De deelnemers moeten ook zelf aan de slag door te beschrijven hoe een mooie dag in de nieuwe woonvorm eruit zou zien. Welke ontmoetingen vinden er plaats, en welke activiteiten? Gaande het proces leren de deelnemers elkaar ook steeds beter kennen. Op basis van al deze input gaat de architect een schetsontwerp maken. 

beeld cocreatie

Planning
De hiervoor genoemde activiteiten gaan plaatsvinden in de maanden maart tot en met juni. Het doel is om voor de zomer een eerste schetsontwerp gereed te hebben. 

De verdere planning is nog niet vastgesteld, maar we koersen op opening van de nieuwbouw in 2025. 

Nieuwsbrief
We zullen regelmatig verslag doen van de voortgang. U kunt hier onze laatste nieuwsbrief lezen. 

Neboplus_portret_Eunice_van_Zomeren002_kleiner_formaat.jpg